Конференції

Особливості використання електронних посібників з автоматизації технологічних процесів

Вступ. Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи освіти в технікумах є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність, ефективність освіти, та рівний доступ до якості освіти, підготовку конкурентноспроможних спеціалістів. Матеріали і методи. Практичний інтерес представляє розроблення і впровадження в навчальний процес електронних підручників, які, з одного боку, мають допомогти врахувати специфіку слухачів, зумовлену освітнім рівнем, професійним досвідом, психофізіологічними особливостями; з іншого - розв'язати проблему відповідності засобів навчання сучасним вимогам, пов'язаних з їх змістовним наповненням (розкриттям змісту предмета з урахуванням цілей і результатів навчання), наявністю необхідного інструментарію для викладачів і слухачів щодо оцінювання навчальних досягнень, можливостями використання інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Результати. В Сумському технікумі харчової промисловості НУХТ розроблено електронний підручник "Автоматизація технологічних процесів" (рис.1).

Переглянути повінстю