Конференції

Діагностика і прогнозування атрактивних змінювань поведінки об’єкта методом флікер - шумової спектроскопії

Вступ. При дослідженні поведінки різних складних систем, як природних, так і антропогенних, дослідники дуже часто стикаються з різними формами флікер-шуму (ФШ). Матеріали та методи. Сутність FNS методу полягає в додаванні інформаційної значимості послідовностям різних нерегулярностей (сплески, перегони, злами похідних різних порядків) динамічних змінних досліджуваних систем. Ця ідея відповідає основному висновку, отриманому в рамках парадигми “самоорганізованої критичності” (Self-Organized Criticality, SOC) [1] на основі численних модельних комп'ютерних розрахунків. Результати та обговорення. Для подання базових співвідношень FNS підходу насамперед введемо поняття про ієрархію просторово-часових рівнів організації розглянутих довільних динамічних дисипативних систем і приймемо, що еволюційні залежності V(t) динамічних змінних, що задаються на часовому інтервалі T, є істотно нерегулярними на кожному i-ому рівні ієрархічної організації системи. Такий характер еволюції припускає, що не всі інтервали на часовій осі інформаційно- еквівалентні (згідно висновку при встановленні інформаційної значимості вейвлет- аналізу).

Переглянути повністю