Тези доповідей

Архіви Сумщини в умовах німецько-фашистської окупації (жовтень 1941 – вересень 1943 рр. )

На зламі ХХ – ХХІ ст. український народ переживає період важливих змін. Закладаючи підвалини майбутнього, будуючи демократичну, соціальну,
правову державу, слід пам’ятати складні і трагічні сторінки нашої історії. Відмова від гегемонії марксистсько-ленінської методології, розсекречення у 80 - 90-х рр. ХХ ст. значної частини архівних документів дозволили сучасним дослідникам об’єктивно проаналізувати різні аспекти історії українського народу, у тому складі і окупаційний режим 1941–1944 рр. на землях України. Питанням «нового порядку» на захоплених нацистами українських територіях присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних науковців [1]. Але на сьогодення недостатньо дослідженою (особливо - на рівні певних регіонів, і, зокрема, Сумщини) залишається проблема долі архівів в умовах окупації. Тому актуальним і своєчасним, на нашу думку, є спроба аналізу становища і діяльності архівних установ на території окупованої німецько-фашистськими загарбниками Сумської області.

Переглянути повінстю